abandonat

ANIMALS ABANDONATS


Tot i les conegudes campanyes de divulgació que s'han dut a terme per a evitar l'abandonament d'animals, com ara "Amic no em deixis" o "Ell mai no ho faria, no l'abandonis", a hores d'ara encara s'abandonen animals. Aquests abandonaments comporten conseqüències que afecten el mateix animal (patiment, desconcert), terceres persones (accidents de trànsit, ensurts a excursionistes), la fauna domèstica (danys a la ramaderia) i el medi natural (hibridacions amb espècies salvatges, transmissió de malalties).

Com podem saber si un animal està abandonat?

Si no du cap identificació de l'origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona.

Què hem de fer si trobem un animal abandonat?

Si es tracta d'un animal de companyia (gossos i gats) hem d'avisar l'Ajuntament. Els ajuntaments són els responsables de recollir els animals abandonats. Per això han de disposar d'instal.lacions adequades o concertar la realització del servei de recollida d'animals abandonats amb gosseres municipals o comarcals, associacions de protecció i defensa dels animals, col.laboradores del Departament de Medi Ambient, o amb entitats supramunicipals.

Quan l'ajuntament o l'entitat que correspongui es fa càrrec d'un animal el reté fins que és reclamat pel seu amo, cedit o sacrificat.

Què hem de fer si hem perdut un animal?

Trucar com més aviat millor al nostre Ajuntament.

Contactar amb els Veterinaris de la zona o amb l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia.

El termini per recuperar un animal sense identificació és de 8 dies.

Si l'animal anava identificat l'ajuntament que el reculli avisarà al seu amo i hi ha 10 dies per recuperar-lo. Caldrà, però, abonar les despeses que hagi originat el seu manteniment.

Si han transcorregut els 10 dies o el propietari no ha pagat les despeses de manteniment l'animal es considera abandonat.RECORDEU:

Tots els animals de companyia (gossos i gats) han d'anar identificats, mitjançant un tatuatge a la pell o una identificació electrònica o qualsevol altre mitjà que pugui determinar l'administració.

Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop transcorregut el termini legal per a recuperar-los, poden sacrificar-los o donar-los en adopció, esterilitzats prèviament.
[ Index ]