vaca/cow

CATAL@ CASTELLANOENGLISH • VAQUES DE LLET D'ALTA PRODUCCIÓ

  • REPRODUCCIÓ
   • INSEMINACIÓ ARTIFICIAL
   • TRANSPLANT D'EMBRIONS
   • PLANIFICACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA REPRODUCCIÓ: REPRO-GTV
   • ECOGRAFIES


  • CONTROL DE QUALITAT DE LA LLET
   • CONTROL DE LA MAMITIS ADAPTAT A CADA EXPLOTACIÓ
   • ANÀLISI DE LLET: ANTIBIOGRAMES, INHIBIDORS, ...
   • PLA "PLUS" 50/200
   • GESTIÓ DE PROBLEMES URGENTS O PUNTUALS DE MAMITIS


  • PATOLOGIA
   • PLANIFICACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA PATOLOGÍA : PLANS DE PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE MALALTIES ADAPTAT A CADA EXPLOTACIÓ
   • LABORATORI: ANÀLISI DE TOT TIPUS
   • SANEJAMENT OFICIAL


  • NUTRICIÓ
   • ASSESSORAMENT, CONTROL I GESTIÓ DE LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS: ELABORACIÓ DE RACIONAMENTS ADAPTATS A CADA EXPLOTACIÓ I A CADA TIPUS DE PRODUCCIÓ
   • LABORATORI : ANÀLISI COMPLERT DE MATÈRIES PRIMERES


  • GESTIÓ INTEGRAL DE LA EXPLOTACIÓ: GESTIÓ- GTV

  • ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  • ÀLBUM FOTOGRÀFIC
  [ Index ] [ Novetats ] [ Serveis ] [ Repro GTV ] [ El Butlletí ] [ Vaques ] [ Mascotes ] [ Ovelles ] [ Altres ]

 • VACAS LECHERAS DE ALTA PRODUCCIÓN

  • REPRODUCCIÓN
   • INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
   • TRANSPLANTE DE EMBRIONES
   • PLANIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA REPRODUCCIÓN: REPRO-GTV
   • ECOGRAFIAS


  • CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE
   • CONTROL DE LA MAMITIS ADAPTADO A CADA EXPLOTACIÓN
   • ANÁLISI DE LECHE: ANTIBIOGRAMAS, DETECCIÓN DE INHIBIDORES, ...
   • PLAN "PLUS" 50/200
   • GESTIÓN DE PROBLEMAS URGENTES O PUNTUALES DE MAMITIS


  • PATOLOGÍA
   • PLANIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA PATOLOGÍA : PLANES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ADAPTADO A CADA EXPLOTACIÓN
   • LABORATORIO: ANÁLISIS DE TODO TIPO
   • SANEAMIENTO OFICIAL


  • NUTRICIÓN
   • ASESORAMIENTO, CONTROL I GESTIÓN DE LA NUTRICIÓN DE LOS ANIMALES: ELABORACIÓN DE RACIONAMIENTOS ADAPTADOS A CADA EXPLOTACIÓN Y A CADA TIPO DE PRODUCCIÓN
   • LABORATORIO : ANÁLISIS COMPLETO DE MATÉRIAS PRIMAS


  • GESTIÓN INTEGRAL DE LA EXPLOTACIÓN: GESTIÓ- GTV

  • ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

  • ÁLBUM FOTOGRÁFICO
  [ Indice ] [ Novedades ] [ Servicios ] [ Repro GTV ] [ El Boletín ] [ Vacas ] [ Mascotas ] [ Ovejas ] [ Otras ]

 • DAIRY COW - HIGH MILK PRODUCTION

  • REPRODUCTION
   • ARTIFICIAL INSEMINATION
   • EMBRIO TRANSFER
   • INTEGRAL FARM INFORMATIC ASSESSMEN: REPRO-GTV
   • ECOGRAPHIC CONTROL


  • MILK QUALITY CONTROL AND DAIRY MANAGEMENT
   • MASTITIS CONTROL ADAPTED TO EACH FARM
   • MILK ANALYSIS: ANTIBIOGRAMS, INHIBITORS, ...
   • "PLUS PLANNING 50/200"
   • MASTITIS EMERGENCY


  • PATHOLOGY
   • PATHOLOGY CONTROL AND MANNAGEMENT: PREVENTIVE AND DESEASE ERADICATION ADAPTED TO EACH FARM
   • LABORATORY ANALYSIS
   • OFICIAL DESEASE CLEANING-UP


  • NUTRITION
   • ASSESSMEN, CONTROL AND NUTRITION MANAGEMENT: ELABORACIÓ DE RACIONAMENTS ADAPTED TO EACH FARM AND EACH PRODUCTION
   • FIRST MATTER COMPLETE LABORATORY ANALYSIS


  • INTEGRAL FARM MANAGEMENT: GESTIÓ- GTV

  • SOME OF OURS CUSTOMERS

  • PHOTO ALBUM
  [ Index ] [ New ] [ Services ] [ Repro GTV ] [ The Bulletin ] [ Dairy Cows ] [ Mascots ] [ Sheeps & Goats ] [ Other ]